Правилник - Фонд за Финансово Подпомагане

ПРАВИЛНИК

ЗА РАБОТА НА ФОНДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА РК НА БЗС – ХАСКОВО СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ, ВОДЕЩИ ДО ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТРаздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута и дейността на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на РК на БЗС – Хасково със здравословни проблеми, водещи до временна нетрудоспособност, наричан за краткост „Фонда”, правилата за определяне на подпомаганите лица и правилата за разходване на средствата на Фонда.

Чл.2. Фондът е създаден с решение на Общото събрание на РК на БЗС - Хасково и извършва своята дейност в съответствие със Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) и чл. 29ал.1 т.3 от Устава на РК на БЗС - Хасково.

Целта на Фонда е финансово подпомагане на редовните членове на РК на БЗС – Хасково със здравословни проблеми, водещи до временна нетрудоспособност, .

Чл.3. Средствата на Фонда се набират чрез доброволни дарения от членовете на РК на БЗС – Хасково и други законосъобразни нарочни приходи и дарения. Размерът и видът на постъпленията се определя с Устава на БЗС, както следва:

а) доброволни вноски по чл.38 ал.4 от Устава на РК на БЗС - Хасково

б) лихви от набрания капитал;

в) целеви форуми и мероприятия, организирани от РК на БЗС - Хасково;

г) дарения от членове на РК на БЗС - Хасково, спонсори и др.

Чл.4. Фондът има специална разплащателна сметка, отделна от другите сметки на РК на БЗС - Хасково. За приходите и разходите на Фонда се води аналитично счетоводство, част от общото счетоводство на РК на БЗС - Хасково.

 

Раздел II

РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ФОНДА

Чл.5. Управлението на Фонда се осъществява от УС на РК на БЗС – Хасково.Раздел III

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДПОМАГАНИТЕ ЛИЦА

Чл.6. По този правилник и чрез този Фонд се определят за подпомагане само редовни членове на РК на БЗС - Хасково със здравословни проблеми водещи до временна нетрудоспособност.

Чл.7. Здравословни проблеми са налице когато редовният член на РК на БЗС- Хасково в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е със значително намалени възможности да упражнява професията си по начин и в степен, възможни за здравия човек.

Чл.8. Здравословни проблеми могат да бъдат налице и когато редовният член на БЗС е неработоспособен, с изключение на случаите, при които неработоспособността се дължи на:

- умишлено увреждане на здравето;

- употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства;

- хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред;

- нарушаване на режима, определен от здравните органи.

Чл.9. Заявлението за отпускане на помощ от Фонда се подава лично от заявителя в деловодството на УС на РК на БЗС – Хасково.

По изключение заявлението може да бъде подадено и от представител на заявителя или от председателя на УС на РК на БЗС – Хасково.

Всички документи по случая трябва да бъдат на български език. Документите на чужд език трябва да бъдат преведени на български език със заверка от лицензиран преводач.

Чл.10. След като прегледа заявлението, всички документи и установи редовността им, УС на РК на БЗС – Хасково, определя размера на финасовата помощ.

Чл.11. Заявлението от редовен член на БЗС (от негов представител или от Председателя на УС на РК на БЗС - Хасково) с описание на здравословния проблем и искане за финансова помощ от Фонда съдържа:

- медицинска документация, удостоверяваща здравословния проблем;

- справка от РЗОК дали заявителят е извършвал и отчел лечебна дейност в периода на временната неработоспособност;

- други документи, необходими за вземане на решение.

УС на РК на БЗС - Хасково не разглежда преписки, които не съдържат пълната документация по случая.

УС на РК на БЗС не разглежда преписки, изпратени от УС на РК на БЗС - Хасково, които не са направили изискуемите отчисления за Фонда.

УС на РК на БЗС връща преписките, които не подлежат на разглеждане, с писмено уведомление до заявителя.

Чл.12. Председателят на УС на РК на БЗС - Хасково е отговорен за подготовката на заседанията. Той разпределя на членовете на УС да извършат предварителна подготовка по конкретни преписки.

Чл.13. (1) За вземане на решение, да бъде уважено или отхвърлено заявлението, както и за определяне на размера на помощта, членовете на УС на РК на БЗС - Хасково преценяват:

- причината и състоянието на здравословния проблем;

- медицинската документация, издадена от МЗ или от лечебно заведение;

- степента на трайно намалената работоспособност, удостоверена с документ (ако е наличен);

- други обстоятелства, съответстващи на случая, включително и други помощи, получавани от БЗС до датата на заявлението.

(2) Преди определяне на размера на помощта, УС на РК на БЗС - Хасково, предварително определят разглеждания случай към една от следните групи:

- Първа група, за която може да бъде предоставена помощ до 100% от максималния размер: здравословни проблеми, свързани със загуба на работоспособност повече от 10 последователни месеца.

- Втора група, за която може бъде предоставена помощ до 70% от максималния размер: здравословни проблеми, свързани със загуба на работоспособност от 6 до 10 последователни месеца.

- Трета група, за която може бъде предоставена помощ до 50% от максималния размер: здравословни проблеми, свързани със загуба на работоспособност от 3 до 6 последователни месеца.

Чл.14. При определяне на размера на помощта, членовете на УС на РК на БЗС - Хасково задължително вземат предвид решенията си за подобни случаи от практиката си, както и размера на наличните средства на Фонда към датата на заседанието.

При определяне на размерите на помощите в началото на всяко заседание Председателят на УС на РК на БЗС - Хасково посочва размера на наличните средства на Фонда към датата на заседанието, който се вписва в протокола. УС на РК на БЗС - Хасково не може да предлага отпускане на финансова помощ повече от веднъж на един заявител в рамките на една календарна година.

УС на РК на БЗС - Хасково не може да предлага отпускането на финансови помощи повече от два пъти в петгодишен период на един заявител.

Чл.15. УС на РК на БЗС - Хасково предлага да бъде отпусната финансова помощ, ако решението му е взето с обикновено мнозинство от членовете му.

В изключително тежки случаи УС на РК на БЗС - Хасково може да отпуска и допълнителни суми освен еднократната помощ, като общият размер на отпуснатата сума за подпомагане на един редовен член на РК на БЗС - Хасково в изключително тежко здравословно състояние, не може да превишава за една година повече от два пъти максималния размер, определен с решението на Общото събрание на РК на БЗС - Хасково.

Чл.16. След заседанието на УС наРК на БЗС - Хасково всички преписки се архивират. Архивът се съхранява в офиса на УС на РК на БЗС - Хасково.

Чл.17. Председателят на УС на РК на БЗС – Хасково уведомява писмено заявителите за решенията на УС.

 

Раздел IV

ПРАВИЛА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДА

Чл.18. Плащанията със средства на Фонда на подпомагани членове на БЗС могат да се извършват само когато са налице съответен протокол и решение на УС на РК на БЗС - Хасково.

УС на РК на БЗС - Хасково взема решения за плащания със средства на Фонда при условията на Правилника за дейността си и този Правилник.

Председателят на УС на РК на БЗС нарежда плащанията в двуседмичен срок от заседанието на УС.

Средствата за финансово подпомагане се предоставят на заявителя чрез акт за спонсорство.Раздел V

КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

Чл.19. Разходването на средствата на Фонда през календарната година се контролира от Контролната комисия на РК на БЗС- Хасково, която представя отчет пред Общото събрание на РК на БЗС - Хасково.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: Този правилник е приет на основание чл. 10 ал.1 от Устава на РК на БЗС – Хасково на Заседание на Общото събрание на 21.04.2018г.

Log in

create an account