Устав на БЗС

ГЛАВА ПЪРВА


Общи разпоредби

 

Член 1. (1) Българският зъболекарски съюз, наричан за краткост „Съюза" или БЗС, е съсловна организация на лекарите по дентална медицина в Република България, учредена съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина.

(2) Българският зъболекарски съюз е юридическо лице, учредено за неопределено време, със седалище гр. София.

Член 2. (1) Българският зъболекарски съюз упражнява своята дейност по места чрез районни колегии на БЗС.

(2) Уставите на районните колегии на БЗС не могат да противоречат на Устава на БЗС.

Член 3. (1) Всички лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват в БЗС.

(2) Членството на лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си, е доброволно.

Член 4. Лекар по дентална медицина може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел ІІ на Закона за здравето и е вписан в регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа.

 

ГЛАВА ВТОРА


Функции

 

Член 5. Българският зъболекарски съюз:

 1. Представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване;
 2. Изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина и упражнява контрол по спазването му;
 3. Приема Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им;
 4. Налага санкции, предвидени в ЗСОЛЛДМ, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина и този Устав и следи за спазването им;
 5. Съставя и води национален и районни регистри на членовете си;
 6. Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско обучение по дентална медицина;
 7. Участва със свои представители във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
 8. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;
 9. Осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
 10. Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда;
 11. Създава Фонд за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми. Средствата във Фонда се набират чрез постъпления от членски внос, съгласно чл.57, т.3 и други законосъобразни нарочни приходи и дарения. Фондът се ръководи от петчленен ръководен орган, избран от Конгреса на БЗС и упражнява дейността си съобразно Правилник, утвърден от Конгреса на БЗС. Ръководният орган на Фонда представя своите предложения на УС на БЗС, който взима окончателно решение за подпомагане на нуждаещите се лекари по дентална медицина – редовни членове на БЗС.
 12. Извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основните си дейности, съгласно Правилник, приет от Управителен съвет на БЗС. За стопанската дейност не се използва членският внос на членовете на БЗС.
 13. Извършва други дейности, предвидени в Устава на БЗС.

Член 6. БЗС осъществява своите функции чрез постоянни и временни работни комисии.

(1) Постоянните работни комисии се учредяват с Устава на Българския зъболекарски съюз.

 1. Конгресът избира поименно председателите на постоянните работни комисии;

 2. Управителният съвет (УС) определя броя на членовете на постоянните работни комисии и ги избира.

(2) Временните работни комисии се избират от УС по целесъобразност.

(3) Работните комисии изготвят правилници за дейността си и ги предлагат за одобрение на УС.

(4) Работните комисии изготвят и предлагат на УС проекти за решения и действия по съответните функции и направления.

 

ГЛАВА ТРЕТА


Устройство

 

Раздел I

 

Централни органи

 

Член 7. Органи на Български зъболекарски съюз на национално равнище са:

 1. Конгресът на БЗС;

 2. Управителният съвет на БЗС;
 3. Контролната комисия на БЗС;
 4. Комисията по професионална етика на БЗС.

 

А. Конгрес на Българския зъболекарски съюз

 

Член 8. (1) Конгресът на БЗС се състои от представителиделегати на районните колегии.

(2) Представителите – делегати се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 25 членове на БЗС и са с мандат до следващия редовен конгрес. Разходите на представителите - делегати за участието им в Конгреса се поемат от съответните районни колегии. Избраните представители не могат да преотстъпват правото си на делегати.

(3) Делегати на Конгреса по право са: председателят, зам-председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателят на Контролната комисия и председателят на Комисията по професионална етика, както и представителите на БЗС във Висшия медицински съвет на Министерство на здравеопазването. Те не се включват в нормата на представителство по предходната алинея. Разходите за участието им в Конгреса се поемат от Управителния съвет на БЗС.

(4) В Конгреса не могат да участват делегати, които не са изпълнили задължението си за плащането на членския внос, съгласно настоящия Устав.

Член 9. (1) Редовният Конгрес на Българския зъболекарски съюз се свиква от УС на Българския зъболекарски съюз веднъж на три години, в края на месец май на съответната година.

(2) Датата, мястото и проектът за дневен ред и материалите за обсъждане на редовен Конгрес се разпращат от УС на БЗС не по-късно от 2 месеца преди насрочената дата до районните колегии.

(3) УС на РК на БЗС не по-късно от 45 дни преди насрочената дата писмено или чрез електронна поща уведомяват делегатите на Конгреса за датата, мястото и проекта за дневен ред и изпращат материалите за обсъждане.

(4) Срокът за подаване на предложения от редовни членове на БЗС в УС на РК на БЗС за проекта за дневен ред и за изменения и допълнения на нормативните актове на Съюза за редовните конгреси е не по-късно от 1 месец преди насрочената дата.

(5) УС на РК на БЗС подават предложенията по ал.4 в УС на БЗС в срок от 20 дни преди насрочената дата на конгреса.

(6) Окончателният проект за дневен ред и конгресните материали се предоставят на делегатите на конгреса, не по-късно от 10 дни преди насрочената дата.

(7) Когато в посочения в ал.1 срок и след изтичане на мандата на органите на БЗС не е свикан конгрес на БЗС, за избор на определените в ЗСОЛЛДМ органи, конгресът се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.

Член 10. Извънреден конгрес на Българския зъболекарски съюз се свиква от УС на Българския зъболекарски съюз:

(1) По решение на УС на Българския зъболекарски съюз.

(2) По писмено искане, адресирано до УС от не по-малко от 1/5 от делегатите на конгреса.

(3) По писмено искане, адресирано до УС от не по-малко от 1/10 от членовете на Съюза, удостоверено от техните подписи и регистрационни данни. В този случай, при свикването на извънреден Конгрес, се избират нови делегати по реда на ЗСОЛЛДМ.

(4) По писмено искане на контролната комисия, отправено към управителния съвет на Българския зъболекарски съюз.

(5) УС е длъжен да свика извънреден Конгрес в срока, определен в решението по ал. 1 и не по-късно от 45 дни след искане по ал. 2, 3 и 4.

(6) При неизпълнение на задълженията по ал.5 от страна на УС, Конгресът се свиква от Софийски градски съд по искането по ал.2, ал. 3 или ал.4.

(7) Датата, мястото, проектът за дневен ред на извънредния Конгрес и материалите за обсъждане се разпращат от УС до 20 дни преди насрочената дата до районните колеги.

(8) УС на РК на БЗС в 15 дневен срок преди насрочената дата писмено или чрез електронна поща уведомяват делегатите на Конгреса за датата, мястото и проекта за дневния ред и изпращат материалите за обсъждане.

(9) Срокът за подаване на предложения от редовни членове на БЗС в УС на РК за проекта за дневен ред и изменения и допълнения на нормативните актове на Съюза за извънредните Конгреси е десет дни преди насрочената дата. Районните колегии изпращат предложенията до УС на БЗС не по-късно от 7 дни преди насрочената дата.

(10) УС на БЗС изпраща окончателният проект за дневен ред и конгресните материали на управителните съвети на районните колегии за предоставяне на делегатите на конгреса не по късно от три дни преди насрочената дата.

(11) Предложения по допълване на дневния ред и за изменения и допълнения на нормативните актове на Съюза могат да се правят в извънреден порядък по време на провеждане на Конгреса. Ако предложенията се приемат те влизат в т. Разни на Дневния ред на Извънредния конгрес.

Член 11. Конгресът на Българския зъболекарски съюз:

 1. Приема дневен ред съгласно настоящия Устав;

 2. Приема, допълва и изменя Устава на БЗС;
 3. Приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в Държавен вестник;
 4. Приема Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването;
 5. Избира и освобождава Управителен съвет, Контролна комисия и Комисия по професионална етика на Българския зъболекарски съюз;
 6. Избира и освобождава председателя, заместник председателите, главния секретар и членовете на УС; председателя и членовете на Контролната комисия; председателя и членовете на Комисията по професионална етика;
 7. Избира и освобождава представители във Висшия медицински съвет към МЗ;
 8. Приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика;
 9. Определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
 10. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
 11. Дава мандат на комисията по чл.21, т.2 за изготвянето и приемането на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване с Националната здравно осигурителна каса;
 12. Освобождава или не освобождава от отговорност членовете на УС на БЗС;
 13. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.

Член 12. (1) Конгресът на Българския зъболекарски съюз се счита за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители - делегати.

(2) Конгресът приема, изменя и допълва Устава, Кодекса за професионална етика, параметрите на Националния рамков договор с НЗОК и предложенията по ал. 11 на чл. 10 с квалифицирано мнозинство две трети, а всички останали решения взема с обикновено мнозинство от регистрираните представители -делегати.

(3) Решенията на Конгреса на БЗС са задължителни за изпълнение от органите на районните колегии на БЗС.

Член 13. (1) Конгресът на Българския зъболекарски съюз:

 1. Провежда поименните избори за УС, КК и КПЕ двуетапно с тайно гласуване;

 2. Решава всички останали въпроси с явно гласуване;
 3. Извършването на гласуването и отчитането на вота по т. 1 и т. 2 може да става и чрез безжична интерактивна система за гласуване.

(2) Гласуването и отчитането на вота се извършва съгласно Регламент за гласуване на Конгресите на БЗС. Регламентът се приема и допълва с конгресни решения.

Член 14. Ръководните органи на конгреса се избират с обикновено мнозинство от регистрираните представители - делегати на първото заседание и ръководят всички заседания на конгреса.

 

Б. Управителен съвет на Българския зъболекарски съюз

 

Член 15. Управителният съвет (УС) се състои от 37 членове: председател, 7 заместник - председатели, главен секретар и 28 души - по един от 28-те района, посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ.

Член 16. Председателят, главният секретар и зам.-председателите на УС, които са председатели на постоянните комисии, се избират поименно от Конгреса.

Член 17. Членовете на УС, представители на 28-те районни колегии, се избират по следния ред:

 1. Делегатите от съответния район представят на Конгреса списък на своите кандидати (не повече от трима).

 2. Изборът се провежда поименно от конгреса.

Член 18. (1) УС на Българския зъболекарски съюз се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(2) Извънредни заседания на УС се свикват от председателя.

(3) Извънредни заседания на УС се свикват и по искане на 1/3 от членовете на УС на БЗС.

(4) В дневния ред на заседанието на УС на БЗС се включват само надлежно документирани предложения и материали по решение на Общото събрание на РК, на Изборните органи на РК или персонално на член на БЗС.

(5) Заседанията на УС на БЗС се считат за законно проведени, ако присъстват 2/3 от състава му;

(6) УС на БЗС взема решенията по Член 19, ал.2 с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите, а решенията по Член 19, ал.9 с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите и последващо утвърждаване от Конгреса, който определя и рамките на националния рамков договор по смисъла на Закона за здравното осигуряване.

(7) УС на БЗС взема всички останали решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

(8) Решенията на УС на БЗС, касаещи организацията и членовете на БЗС са задължителни за органите на районните колегии на БЗС.

(9) На заседанията на УС могат да присъстват без право на глас Председателят и членовете на Контролната комисия на Българския зъболекарски съюз.

(10) Правомощията на управителния съвет на БЗС се прекратяват с изтичането на мандата на Конгреса на БЗС. Управителният съвет изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет, но за не повече от 4 месеца.

Член 19. Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз:

(1) Изпълнява задълженията, произтичащи от Закона.

(2) Приема правилник за своята дейност.

(3) Свиква Конгреса на Българския зъболекарски съюз по реда на настоящия Устав, като определя датата, мястото и проекта за дневен ред.

(4) Управлява имуществото на организацията.

(5) Създава национален регистър на членовете си и обнародва в Държавен вестник списък с имената на регистрираните да упражняват професията; списъкът се актуализира всяка година.

(6) Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп.

(7) Ръководи дейността на съюза по изпълнение на неговите функции.

(8) Изпълнява други задължения, произтичащи от законите на Република България и директивите на ЕС.

(9) Определя и предлага за утвърждаване от Конгреса девет представители за участие в изготвянето и приемането на Националния рамков договор по Задължителното здравно осигуряване.

(10) Определя броя на членовете на постоянните работни комисии и ги избира, одобрява техните правилници, контролира тяхната дейност. Веднъж годишно приема писмен отчет от председателите им за извършената дейност.

(11) Създава временни работни комисии и избира техните председатели, приема правилници и определя срокове за дейността и бюджета им, контролира тяхната дейност и приема отчет от председателите им за извършената дейност.

(12) УС на Българския зъболекарски съюз ежегодно до края на месец март приема отчет от председателя на УС на Българския зъболекарски съюз за извършената дейност през изминалия период. Приема финансов разчет за следваща година съобразно правилата за набиране и разходване на средства, приети от Конгреса.

(13) Предлага на Конгреса кандидатури за избор на почетни членове на Българския зъболекарски съюз.

(14) Разглежда внесените доклади от КК на РК и се произнася по тях, след становище на КК на Българския зъболекарски съюз.

(15) Определя адреса на управление на Българския зъболекарски съюз.

(16) Предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.

Член 20. (1) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет, в Контролната комисия и в Комисията по професионална етика на Българския зъболекарски съюз и в органите на районните колегии лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) В органите на Българския зъболекарски съюз и на районните колегии не могат да бъдат избирани:

 1. лицата по Чл. 35, т.1 от ЗСОЛЛДМ;

 2. председатели, зам.-председатели и главни секретари на политически партии и коалиции;
 3. народни представители.

(3) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи: УС, Контролна комисия и Комисия по професионална етика.

(4) Председателят на УС на Българския зъболекарски съюз, зам.-председателите на УС на Българския зъболекарски съюз, главният секретар, председателят на Контролната комисия и председателят на Комисията по професионална етика на Българския зъболекарски съюз не могат да бъдат председатели, зам.-председатели или секретари на районна колегия, на районна контролна комисия и районна комисия по професионална етика.

(5) Освободените места по смисъла на предходната алинея се попълват от общото събрание на съответната районна колегия.

Член 21. Постоянните работни комисии на съюза са:

 1. Комисия по дентална практика и професионална защита.

 2. Комисия за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.
 3. Комисия по нормативните актове.
 4. Комисия по регистрацията и членството.
 5. Комисия по квалификация и акредитация.
 6. Комисия по комуникацията.
 7. Комисия по денталните и потребителските продукти.

Член 22. (1) Комисията по дентална практика и професионална защита:

 1. Разработва квалификационни програми в областта на управлението на денталната практика;

 2. Обработва и разпространява информация, свързана с управлението на денталната практика и нейната нормативна регламентация;
 3. Разработва програми за връзки и сътрудничество със съсловните организации на лекарите, организациите на пациентите, медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, магистър - фармацевтите и сдружения на зъботехниците;
 4. Осигурява експертна и юридическа консултация на членовете на Българския зъболекарски съюз, когато са нарушени техните професионални и обществени права и интереси, съвместно с РК;
 5. Предлага на УС на БЗС проекторешения за материална подкрепа на изпаднали във временно или постоянно затруднение членове, както и на семействата на починали членове.
 6. Активно пропагандира съвременни методи и средства за защита на здравето на лекаря по дентална медицина;
 7. Оказва методична помощ при осигуряването на групово застраховане на членовете на Българския зъболекарски съюз с преференциален режим по искане на РК.
 8. Осигурява защита на членовете на БЗС, работещи по трудов договор, и формулира задължителни общи условия на трудовия договор.

(2) Комисията за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване се състои от девет представители, предложени от Управителния съвет на БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ и утвърдени от Конгреса. Комисията има следните задължения:

 1. Представлява БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ при изготвянето и приемането на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК);

 2. Представители на БЗС, утвърдени с решение на УС на БЗС, ръководени от Председателя на Комисията за изготвяне и приемане на НРД, съвместно с представители на Министерството на финансите и други оторизирани органи разработват прогнозни обеми, цени и методики по Националния рамков договор;
 3. Председателят на Комисията за изработване и приемане на НРД представлява Българския зъболекарски съюз в Консултативния съвет към министъра на финансите и други правителствени и национални органи и организации, чиито предмет е НРД;
 4. Оказва експертно-консултативна помощ на членовете на Българския зъболекарски съюз по въпросите на задължителното и доброволното здравно осигуряване. За целта комисията привлича съсловни и юридически експерти;
 5. Задължително предоставя на районните колегии на БЗС проекта за нов НРД за разглеждане и приемане от общите им събрания;
 6. Срокът за разпращане на проекта до районните колегии е до 2 седмици преди насрочената дата на конгреса, приемащ новия НРД.

(3) Комисията по нормативните актове:

1. Изготвя и предлага проекти, и дава становища по постъпили такива проекти, за нормативни актове на Българския зъболекарски съюз, както и за изменения и допълнения в тях, включително:

а) Устав;

б) Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина;

в) Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина;

г) Методики за определяне на финансовите разходи за извършена дентална медицинска дейност и формиране на цените на денталните медицински дейности;

д) Образци за документацията в денталната практика.

2. а) Изготвя и предлага на УС проект за дневния ред на предстоящ редовен или извънреден Конгрес на Българския зъболекарски съюз;

б) Приема и обработва постъпили предложения във връзка с проекта по т. а;

3. Дава становища по проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването и предложения за становища, постъпили от НС, МЗ, НЗОК и други институции;

4. Провежда съвместна дейност с постоянните и временни комисии на БЗС за изготвяне на съсловни документи, вкл. правилници за дейност.

(4) Комисията по регистрация и членство:

1. Координира воденето от председателите на управителните съвети на районните колегии на Националния регистър на БЗС в WEB-базираната програмна система, съгласно Правилника за водене на регистрите на районните колегии на БЗС;

2. Дава методически указания по всички въпроси, свързани с воденето на Националния регистър на БЗС в WEB-базираната програмна система, включително и за защита на личните данни на членовете на БЗС от неправомерен достъп;

3. Контролира какви мерки се вземат от районните колегии на БЗС срещу нередовните членове на БЗС и докладва констатациите и препоръките си пред УС на БЗС;

4. Ежегодно подготвя Националния регистър на БЗС за публикуване в „Държавен вестник“ съгласно изискванията на ЗСОЛЛДМ;

5. Формулира и предлага на УС критерии за почетно членство в Българския зъболекарски съюз.

(5) Комисията по квалификация и акредитация:

 1. Подпомага УС на БЗС в организирането, координирането и провеждането на ПМОЛДМ в съответствие с Правилника за ПМОЛДМ и Правилника за своята дейност;

 2. Участва в дейности, свързани с организиране и координиране на следдипломното обучение на ЛДМ.

(6) Комисията по комуникацията:

1. Осъществява и подпомага вътрешната и външна комуникация, изпълнявана от БЗС; комуникация с членовете на БЗС, централни и регионални структури на БЗС, сродни съсловни организации, държавни институции, информационни медии и пациентски организации.

2. Осъществява информационната политика и информационното осигуряване на съюза, относно нормативната, професионалната, научната, практическата, съсловната и социалната информираност на членовете на БЗС;

3. Осъществява списването и издаването на печатни издания на БЗС, включително и вестник "ДентаМедика";

4. Осъществява електронните формати на БЗС, включително "Онлайн журнал" и "Сайта на БЗС";

5. Съдейства за квалификацията, включително продължаващото медицинско обучение на членовете на БЗС..

(7) Комисията по денталните и потребителските продукти:

 1. Оценява и представя пред УС сертифицирани дентални и потребителски продукти с оглед издаване на разрешение на техните производители или разпространители за ползване на знака и одобрението на Българския зъболекарски съюз в тяхната рекламна дейност;

 2. Разработва и представя пред УС критерии за договорите, сключвани от Българския зъболекарски съюз с производителите и разпространителите по т.1.

Член 23. (1) Председателят на УС на Българския зъболекарски съюз организира и ръководи работата му и го представлява. Председателят на УС на Българския зъболекарски съюз ежегодно до края на месец март прави писмен отчет пред УС за изминалия период и предлага финансов разчет за следващата година. Председателят оторизира един от заместник председателите да го замества по време на отсъствие.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му.

(3) Главният секретар на управителния съвет:

 1. Ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;

 2. Организира заседанията на управителния съвет;
 3. Организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на УС на БЗС.

(4) По финансовите въпроси Българският зъболекарски съюз се представлява от председателя и главния секретар на УС на БЗС.

 

В. Контролна комисия на Българския зъболекарски съюз

 

Член 24. (1) Контролната комисия на Българския зъболекарски съюз се състои от председател и 8 членове, избрани от Конгреса;

(2) Контролната комисия на Българския зъболекарски съюз заседава при кворум 2/3 от членовете.

(3) Контролната комисия взима решения с мнозинство от 5 гласа.

(4) Контролната комисия на БЗС изпълнява задълженията, произтичащи от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина:

 1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на БЗС решения и тяхното изпълнение;

 2. разглежда внесените в УС на БЗС доклади от КК на районните колегии и се произнася по тях;
 3. представя пред Конгреса на БЗС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на УС.

(5) КК на БЗС изготвя и предлага за утвърждаване от Конгреса Правилник за своята дейност.

(6) КК на БЗС може да назначава финансова ревизия по всяко време, която е задължителна преди всеки редовен конгрес на БЗС. КК на БЗС възлага финансов одит след приключване на годишните отчети.

(7) Член на КК не може да бъде член на постоянна работна комисия към УС.

(8) Председателят и членовете на КК на БЗС могат да присъстват на заседанията на УС на БЗС.

(9) Заседанията на КК на БЗС са закрити.

 

Г. Комисия по професионалната етика на Българския зъболекарски съюз

 

Член 25. (1) Комисията по професионалната етика на Българския зъболекарски съюз се състои от председател и 8 членове.

(2) Комисията по професионална етика на Българския зъболекарски съюз заседава при кворум 2/3 от членовете.

(3) Комисията по професионална етика взима решения с мнозинство от 5 гласа.

(4) Комисията по професионална етика се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията.

(5) заседанията на КПЕ на БЗС са закрити.

(6) Приема правилник за своята дейност.

(7) Произнася се по искане на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЗС, включително и по спорове за тяхната компетентност, като решенията й са задължителни за комисиите по професионална етика, подали искането.

(8) Оказва методична помощ на комисиите по професионална етика на районните колегии на БЗС.

 

Д. Мандат

 

Член 26. (1) Централните органи, постоянните работни комисии и представителите на Българския зъболекарски съюз в други органи и организации функционират на мандатен принцип. Времетраенето на един мандат е 3 години.

(2) Председателят, гл. секретар и зам. председателите на УС на Българския зъболекарски съюз, председателят на КПЕ и председателят на КК не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.

 

Раздел II.

 

Районни органи. Районна колегия на лекарите по дентална медицина

 

Член 27. (1) Районните колегии на БЗС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението на ЗСОЛЛДМ.

(2) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари по дентална медицина.

Член 28. (1) Органи на районната колегия на БЗС са:

1. общо събрание на лекарите по дентална медицина;

2. управителен съвет на районна колегия на БЗС;

3. контролна комисия на районна колегия на БЗС;

4. комисия по професионална етика на районна колегия на БЗС.

(2) Районните колегии и техните управителни органи запазват своята самостоятелност при взимане на решения, касаещи интересите на районната колегия на БЗС.

Член 29. (1) Общото събрание на районна колегия на лекарите по дентална медицина, се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на трима членове на съответната РК на БЗС.

(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания. Редът за свикване, правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на районните колегии на БЗС.

Член 30. (1) Общото събрание на районната колегия на лекарите по дентална медицина:

1. приема устав и правилници за работа на органите на районната колегия;

2. приема бюджета на районната колегия и щата на секретариата;

3. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на районната колегия и определя мандата им за срок посочен в чл.7 ал.2 от ЗСОЛЛДМ ;

4. избира делегати за конгреса на БЗС;

5. приема отчетите за дейността на органите по т.3 на районната колегия и взема решения по тях;

6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на районната колегия;

7. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЗС и собствения си устав.

(2) Уставът по ал. 1, т.1 не може да противоречи на устава на БЗС.

(3) Председателят на УС на РК, Председателят на КПЕ на РК и Председателят на КК на РК не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.

Член 31. (1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

Член 32. (1) Управителният съвет на районна колегия на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на Районните колегии.

(2) Управителните съвети на районните колегии на БЗС, се свикват на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца и на извънредни заседания.

Член 33. Управителният съвет на районна колегия на БЗС:

 1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание и устава на Районната колегия.

 2. организира и води регистъра на районната колегия;
 3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БЗС, като постоянно го актуализира;
 5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
 6. свиква общото събрание на колегията;
 7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
 8. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по ЗСОЛЛДМ;
 9. осъществява други функции, възложени му от общото събрание;

Член 34. (1) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЗС, организира и ръководи работата му и я представлява.

(2) Заместник-председателят подпомага председателя в дейността му и го замества по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

 1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на управителния съвет;

 2. организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет.

Член 35. (1) Контролната комисия на районната колегия на БЗС, се състои от председател и членове.

(2) Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на контролните комисии се определят с уставите на районните колегии.

Член 36. (1) Контролните комисии на районните колегии на БЗС

 1. контролират законосъобразността и уставосъобразността на взетите от районните управителни съвети решения и тяхното изпълнение;

 2. представят пред общото събрание на районната колегия на БЗС, отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;
 3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на общото събрание в двуседмичен срок изготвят доклад, който внасят в управителния съвет на БЗС, или свикват общо събрание на районната колегия.
 4. приемат правилник за своята дейност и го предлагат за утвърждаване от ОС на РК.

(2) Председателят и членовете на комисиите по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на районната колегия на БЗС.

Член 37. (1) Комисията по професионална етика на районната колегия на БЗС се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на районните колегии.

(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на районната колегия, от правилник за дейността и от кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина.

(3) Комисията по ал. 1 има следните правомощия:

 1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;

 2. разглежда жалби или се самосезира по въпросите, посочени в т. 1;
 3. осъществява други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЗС;
 4. издава акт за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

Член 38. Заседанията на комисиите по професионална етика и на контролните комисии на районните колегии на БЗС, са закрити.

Член 39. Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи:

 1. управителен съвет на РК на БЗС

 2. контролна комисия на РК на БЗС
 3. комисия по професионална етика на РК на БЗС

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


Членство, права и задължения

 

Раздел I

 

Членство

 

Член 40. (1) Членството в Българския зъболекарски съюз възниква с вписването в регистъра на районната колегия на Българския зъболекарски съюз по ред и условия, определени в закона.

(2) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря по дентална медицина, съгласно Правилник за водене на регистрите на районните колегии, приет от УС на Българския зъболекарски съюз. В заявлението се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. диплома за завършено висше образование;

2. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. при подновяване на членството - извлечение от регистъра за наложено наказание;

5. за чужденци – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;

6. свидетелство за съдимост.

(4) За чуждите граждани, кандидати за вписване в регистъра, се представят документите, изисквани от законите и нормативните актове.

(5) За чуждите граждани на ЕС, ЕИО и на други държави извън ЕС, непритежаващи български дипломи, се представя удостоверение за владеене на български език с минимум ниво B2 и подписват декларация за познаване на нормативната уредба в РБ, касаеща денталната професия.

Член 41. (1) Управителният съвет на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз проверява дали са налице изискванията за вписване на лекаря по дентална медицина в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по Член 40.

(3) Управителният съвет на Районната колегия издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал.2. Удостоверението за вписване се издава на основание чл. 33, ал. 4 от ЗСОЛЛДМ по образец, съгласно Правилника за водене на Регистрите на РК по чл. 40, ал. 2 и приложенията към него.

След вписването в Регистъра на БЗС и издаването на Удостоверението за вписване, лекарят по дентална медицина заплаща членски внос за съответната година съгласно Устава на БЗС и му се издава Удостоверение за актуално членство.

Управителният съвет на районната колегия издава на лекаря по дентална медицина и членска карта съгласно Правилника за водене на Регистрите на РК по чл. 40, ал. 2.

(4) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия може да бъде направен при:

 1. неспазване на изискванията по Член 40, ал.2, ал. 3 и ал. 4;

 2. ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на наказанието;

(5) Отказът за вписване в регистъра може да бъде обжалван в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред УС на Българския зъболекарски съюз, който се произнася с решение в едномесечен срок.

(6) Решенията на УС на Българския зъболекарски съюз подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – София град.

Член 42. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

 1. трите имена, ЕГН, месторождението и гражданството, въз основа на документа за самоличност;

 2. адресът по местоживеене и месторабота, въз основа на документа за самоличност;
 3. висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
 4. специалността - номер и дата на дипломата;
 5. научна степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола;
 6. наложените наказания по реда на този устав;
 7. други обстоятелства, посочени в чл. 32 от ЗСОЛЛДМ.

(2) Регистрите на районните колегии се водят на електронен формат, одобрен от УС на БЗС, съставляват регистъра на БЗС и се съхраняват на електронен и/или хартиен носител. Актуализацията на регистъра на БЗС се извършва с всяко вписване на ново обстоятелство, което се контролира от Комисията по регистрация и членство. До 30-ти април всяка година председателите на УС на РК проверяват всички обстоятелства, вписани за всеки член на РК, след което регистърът на БЗС се подготвя за обнародване в ДВ съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 на ЗСОЛЛДМ.

(3) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявяват за вписване промяната на обстоятелствата по ал. 1 в десетдневен срок от настъпването на съответната промяна.

(4) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се уведомява УС на Българския зъболекарски съюз в десетдневен срок.

(5) Вписване в регистъра на повече от една РК се извършва съгласно Правилник за водене на регистрите на РК по чл.40 ал.2, като за първата година лицето дължи еднократна вноска за служебно обслужване на регистъра в размер на 50% от членския внос, а за всяка следваща година вписването се подновява по същия ред, за което лицето заплаща ежегодна вноска в размер, определен от Конгреса на БЗС.

(6) При промяна на регистрацията от една в друга РК, вписването се извършва съгласно Правилник за водене на регистрите на РК и лицето дължи еднократна вноска за служебно обслужване на регистъра.

(7) При регистрация в повече от една РК на БЗС лекарят по дентална медицина може да бъде избиран и да избира само в РК, където плаща членския си внос

Член 43. Членовете на Българския зъболекарски съюз са:

(1) Редовни членове: лекари по дентална медицина, които упражняват професията си и са задължени да членуват по силата на ЗСОЛЛДМ и плащат ежегодно членски внос в размер и срокове, определени в настоящия Устав.

(2) Доброволни членове: лекари по дентална медицина, които не упражняват професията си.

(3) Почетни членове, избирани от Конгреса по предложение на УС са български или чужди граждани - лекари по дентална медицина, допринесли в значителна степен за престижа на Съюза; оказали помощ за дейността на организацията и с изключителни постижения в областта на денталната медицина.

(4) Почетните членове на Българския зъболекарски съюз получават свидетелство, плакет и правото да присъстват на официалните мероприятия на Съюза.

(5) Почетните членове са освободени от членски внос.

(6) Членовете получават информационния бюлетин на съюза.

Член 44. Редовността на членството на лекарите по дентална медицина които упражняват професията си се доказва с удостоверение за актуално членство, издавано ежегодно при плащането на членския внос, по образец и със задължителните реквизити посочени в Правилник за водене на регистрите на РК по чл. 40, ал.2 и приложенията към него.

Член 45. (1) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет на Районната колегия на БЗС за служебно отписване от регистъра на Българския зъболекарски съюз:

 1. при подадена молба от член на Съюза;

 2. при смърт на член на Съюза;
 3. при констатирана нередовност на членството при изпълнение на задължението му по чл. 56 от този Устав.

(2) Членството се прекратява чрез заличаване от регистъра на районната колегия по предложение на КПЕ при установяване на обстоятелства, изключващи членството.

(3) Членството може да се възстанови след подаване на заявление до районна колегия на БЗС, което съдържа реквизитите и приложенията по чл. 40, ал.2, ал.3 и ал.4 от този Устав, както и след:

1. В случаите на чл. 45, ал. 1, т. 1 - плащането на членския внос за годината на възстановяването.

2. В случаите по чл. 45, ал. 1, т. 3 - с плащане:

а) на членския внос за времето на прекратяването – в двоен размер;

б) на членския внос за годината на възстановяването.

3. В случаите по чл.45 ал. 2 - при отпадане на обстоятелствата изключващи членството, с плащане на членския внос за годината на възстановяването.

(4) Заявление за възстановяване на членство, след изпълнението на изискванията по ал. 3, се разглежда от Управителния съвет на съответната районна колегия по реда на чл. 41 от този Устав.

Член 46. По предложение на УС Конгресът на Българския зъболекарски съюз може да избира "Носители на почетен знак на БЗС", които са български или чужди граждани, които не са дентални лекари, допринесли за престижа на Българския зъболекарски съюз и оказали значителна помощ за дейността на организацията.

 

Раздел II

 

Права и задължения

 

Член 47. Членовете на Българския зъболекарски съюз имат право:

 1. да избират и да бъда избирани в органите на Съюза и на районната колегия;

 2. да се ползват от помощта на Съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
 3. на материална помощ в случаи на изгубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на необходимост;
 4. да бъдат информирани за всички съюзни дела.
 5. да се ползват от помощта на Съюза за професионалното си усъвършенстване;
 6. на достъп до личните си данни в регистъра;
 7. на правата, произтичащи от настоящия Устав.

Член 48. Членовете на Българския зъболекарски съюз са длъжни:

 1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика;

 2. да прилагат правилата за добра медицинска практика;
 3. да спазват Устава на БЗС;
 4. да уведомяват управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията.

 

ГЛАВА ПЕТА

Нарушения и наказания

 

Член 49. Членовете на Българския зъболекарски съюз носят отговорност за следните нарушения:

 1. неспазване на Устава на Българския зъболекарски съюз;

 2. неспазване на правилата, предвидени в кодекса на професионалната етика;
 3. неспазване на правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина;
 4. неизпълнение решение на Конгреса, както и отсъствие по неуважителни причини на редовни и извънредни конгреси на членовете на БЗС, избрани за делегати;
 5. не плащане на членския внос в определения по Устав срок.

Член 50. (1) За нарушения по член 49 на членовете могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. порицание;

 2. (актуализирани в съответствие със ЗСОЛЛДМ с Решение на УС на БЗС от 08.02.2014 г.) глоба в размер една до пет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 49, т.2, съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати - за нарушения по чл. 49, т.3;
 3. (актуализирани в съответствие със ЗСОЛЛДМ с Решение на УС на БЗС от 08.02.2014 г.) заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година - за нарушения по чл.49, т.2, съответно, за срок от 6 месеца до две години - за нарушения по чл. 49, т.3.

(2) Наказанията се актуализират от Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз в съответствие с текстовете и сроковете, записани в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

Член 51. Комисиите по професионална етика на районните колегии на Българския зъболекарски съюз разглеждат жалби за нарушения по Член 49.

Член 52. (1) Нарушения по Член 49 се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионалната етика към районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

(3) Наказателното постановление се издава от председателя на управителния съвет на районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на лечебното заведение, в което работи наказаното лице, на директора на районната здравноосигурителна каса и на директора на РЗИ.

Член 53. (1) Съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления по този Устав се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на районната колегия на Българския зъболекарски съюз.

Член 54. Налагането на наказанията по Член 50 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда и Закона за лечебните заведения.

Член 55. Всички, които имат достъп до информация от регистъра по силата на служебните си задължения, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени с закон.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

Членски внос

 

Член 56. (1) Минималният размер на членския внос е 150.00 лв. (сто и петдесет лева) годишно. Размерът на членския внос е 300.00 лв. (триста лева) годишно, ако не бъде платен в срока по ал. 2.

(2) Членският внос се плаща до края на месец март на всяка календарна година.

(3) Редовен член, който не упражнява професията си поради отпуск по майчинство или временна нетрудоспособност се освобождава от задължението да плаща членския си внос след подаване на заявление до УС на РК на БЗС, към което се прилагат документи, доказващи наличието на заявеното обстоятелство.

(4) Подновяване на упражняването на професията по предходната алинея се извършва след подаване на ново заявление до УС на РК на БЗС и плащане на членския внос за годината, в която се извършва подновяването.

(5) Новопостъпващите членове плащат членския внос за съответната календарна година в момента на вписването в регистъра.

(6) Лекарите по дентална медицина, които се регистрират като членове на БЗС в годината на дипломирането си, плащат 50% от членския внос.

(7) При вписване по чл. 42, ал. 6 лицето дължи еднократна вноска за служебно обслужване на регистъра в размер на 50% от членския внос.

(8) При промяна на членския внос в РК на БЗС, УС на РК на БЗС уведомява УС на БЗС в едномесечен срок.

Член 57. Постъпленията от членски внос се разпределят както следва:

 1. 75 % за регионалните ръководства;

 2. 20 % за централното ръководство;
 3. 5 % за Фонд за финансово подпомагане на редовните членове на БЗС със здравословни проблеми.

 

ГЛАВА СЕДМА


Средства

 

Член 58. (1) Българският зъболекарски съюз набира средства чрез:

 1. членски внос;

 2. субсидии и дарения;
 3. глоби;
 4. извършване на стопанска дейност;
 5. други начини, определени със закон.

(2) Дарителите се записват в почетна книга и се оповестяват от ръководството на Българския зъболекарски съюз.

Член 59. (1) Председателят и главният секретар получават брутно възнаграждение с размер, определен от делегатите на конгреса и сключват договор за управление.

(2) Договорът за управление упоменат в ал.1 се подписва от член на УС, специално упълномощен за това с решение на УС на Българския зъболекарски съюз.

(3) УС на Българския зъболекарски съюз определя и изменя размера на възнагражденията на заемащите щатни длъжности по трудов договор с Българския зъболекарски съюз.

 

 

 

ГЛАВА ОСМА

Информационно осигуряване

 

Член 60. (1) УС на Българския зъболекарски съюз осигурява издаването и разпространението на печатни издания и поддържането на интернет страница. Абонирането на членовете на РК на БЗС за печатния орган на УС на БЗС е задължително за УС на РК на БЗС.

(2) Главните редактори на печатните издания се избират поименно от УС на Българския зъболекарски съюз по предложение на председателя на Комисията по комуникация след конкурс.

(3) УС на Българския зъболекарски съюз утвърждава редакционните колегии и приема правилниците за дейността им по предложение на главните редактори на изданията и председателя на Комисията по комуникация.

(4) Главните редактори на печатните издания отчитат годишно дейността си пред УС на Българския зъболекарски съюз.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

Заключителни разпоредби

 

§ 1 Българският зъболекарски съюз притежава кръгъл печат с надпис по периферията „Български зъболекарски съюз” и в центъра „Управителен съвет”.

§ 2 Българският зъболекарски съюз, учреден като Съюз на стоматолозите в България (ССБ), е съсловна организация на стоматолозите, съгласно Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и е правоприемник на Българския зъболекарски съюз от 1905 г.

§ 3 Съгласно преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение на закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина на § 2 навсякъде в Устава на ССБ, приет на 16.01.1999г., думите „стоматологичен", „стоматологичната", „стоматолог", „стоматолога", „стоматолози", „стоматолозите", „Съюз на стоматолозите в България", „Съюза на стоматолозите в България" и „Съюзът на стоматолозите в България" се заменят съответно с „дентален", „денталната", „лекар по дентална медицина", „лекаря по дентална медицина", „лекари по дентална медицина", „лекарите по дентална медицина", „Български зъболекарски съюз", „Българския зъболекарски съюз" и „Българският зъболекарски съюз". Горепосочените промени влизат в сила от 01.01.2007г., съгласно същия закон.

§ 4 Настоящият устав е приет от Учредителния конгрес на Българския зъболекарски съюз на 16.01.1999г. и е изменян на 18.05.2001г.; 18.05.2002г.; 11.10.2003г.; 19.12.2003г.; 17.12.2004г.; 28.05.2005г.; 16.12.2005г.;15.12.2006г; 24.11.2007г.; 28.11.2008г.; 26.11.2010г.; 09.12.2011г.; 08.12.2012г.; 06.12.2013г.; 11.12.2015г., 09.12.2016г. и 19.01.2018 г.

Д-р Николай Шарков Д-р Светослав Гачев

Председател на УС на БЗС Зам.- председател на УС на БЗС

 

Log in

create an account