Устав на РК - Хасково

УСТАВ

на Районна колегия на Български зъболекарски съюз Район Хасково


ГЛАВА ПЪРВА

Общи разпоредби


Член 1

Учредява се Районна колегия на Български зъболекардси съюз в район Хасково нарича­на за краткост Районна колегия или РК на БЗС, съг­ласно Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина(ЗСОЛЛДМ).

Член 2

РК на БЗС е сдружение, юридическо лице, което обединява на професионален принцип своите членове – лекари по дентална медицина, практикуващи на територия­та на район Хасково.

Член 3

Районната колегия се учредява за неопреде­лено време.

Член 4

Седалището на РК на БЗС е гр. Хасково.


ГЛАВА ВТОРА

Функции


Член 5

РК на БЗС:

 1. Представлява своите членове и защитава профе­сионалните им права и интереси;
 2. Консултира и защитава своите членове при сключване на договори по задължителното здравно осигуряване с районните здравно - осигурителни каси;
 3. Налага санкциите, предвидени в ЗСОЛЛДМ, Устава на БЗС, Кодекса за професионална етика и в настоящия Устав и следи за спазването им;
 4. Съставя и води районен регистър на членовете си съгласно Правилник за водене на регистрите;
 5. Участва в организацията и провеждането на следдипломна квалификация и специализация на лекарите по дентална медицина от района;
 6. Осъществява сътрудничество с други организации и институции в района;
 7. Подпомага своите членове и техните семейства при необходимост;
 8. Извършва други дейности, предвидени в Устава на БЗС и в настоящия Устав;
 9. (ново) Извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, съгласно Правилник приет от УС на РК-Хасково. За стопанска дейност не се използва членския внс на членовете на Колегията. (приета на 24.03.2012)

ГЛАВА ТРЕТА

Устройство


Член 6

Органи на Районната колегия на Български зъболекарски съюз са:

 1. Общото събрание на Районната колегия;
 2. Управителният съвет на Районната колегия (УС на РК);
 3. Контролната комисия на Районната колегия (КК на РК);
 4. Комисия по професионална етика на Районната колегия (КПЕ на РК).

А. Общо събрание на Районната колегия

Член 7

(1) Общото събрание на Районната колегия се формира на делегатски принцип, при норма на представителство един делегат на трима членове. На общото събрание могат да присъстват всички члено­ве на РК, но без право на глас.

(2) Делегатите се избират по общини от общо събрание на лекарите по дентална медицина, упражняващи професията си в съответната община (съгл. Приложението къмЗСОЛЛДМ), и са с мандат 3 години.

(3) Събранията за избор на делегати по ал. 2 се провеждат в края на месец януари.

(4) Членовете на Управителният съвет на РК, Контролната комисия на РК и Комисията по професионална етика на РК са делегати на Общото събрание по право.

(5) Избраните делегати по общини не могат да преотстъпват правото си на делегати на Общото събрание на РК-Хасково на друго лице; (16.03.2013)

Член 8

(1) Редовното Общо събрание на РК на БЗС се свиква от УС на РК веднъж годишно, в края на месец февруари на съответната година.

(2) Датата, мястото и проектът за дневен ред на Ре­довното Общо събрание на РК на БЗС се обявяват от УС до 1 месец преди насрочената дата чрез разп­ращане до членовете (ново) и по електронен път - (прието на 24.03.2012г.)

(3) Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за изменения и допълнения на Норма­тивните документи на РК на БЗС за редовните общи събрания е 20 дни преди насрочената дата.

(4) Окончателният дневен ред на Редовното общо събрание се обявява от УС на РК до 10 дни преди насрочената дата чрез разпращане до членовете (ново) и по електронен път - (прието на 24.03.2012г.)

Член 9

Извънредно Общо събрание на РК на БЗС се свиква:

(1) По решение на УС на РК.

(2) По писмено искане, адресирано до УС от не по-малко от 1/5 от делегатите на Общото събрание на РК на БЗС.

(3) По писмено искане, адресирано до УС на РК от не по-малко от 1/10 от членовете на Районната колегия, удостоверено с техните подписи и регистраци­ онни данни. В този случай за Общото събрание се предвижда нов избор на делегати.

(4) УС на РК е длъжен да свика извънредно Общо събрание до 1 месец от вземането на решението по ал. 1 или 45 дни от депозирането на искането по ал. 2 или ал.3

(5) При неизпълнение на задълженията по ал. 4 от УС на РК, Общото събрание се свиква от съда по искането по ал. 2 или ал. 3.

(6) Датата, мястото и проектът за дневен ред на Извънредното Общо събрание се обявяват от УС на РК до 1 месец преди насрочената дата чрез разпращане до членовете (ново) и по електронен път - (прието на 24.03.2012г.)

(7) Крайният срок за подаване на предложения за дневен ред и за изменения и допълнения на Нормативните документи на Районната колегия за извън­редните общи събрания е 15 дни преди насрочената дата.

(8) Окончателният дневен ред на извънредното Об­що събрание се обявява от УС на РК до 10 дни преди насрочената дата чрез разпращане до членовете (ново) и по електронен път - (прието на 24.03.2012г.)

Член 10

Общото събрание на Районната колегия:

 1. Приема Устав за работа на органите на Районната колегия;
 2. Приема бюджета на РК и щата на секретариата;
 3. Избира и освобождава председателите и членове­те на управителните съвети, на контролната комисия и на комисията по професионална етика на Районната колегия и определя мандата им;
 4. Избира делегати за Конгреса на БЗС;
 5. Приема отчетите за дейността на органите по т. 3на Районната колегия и взема решения по тях;
 6. Приема правилата за набиране и разходване на средствата на Районната колегия;
 7. Взема решения по всички други въпроси, свърза­ни с дейността на районната колегия съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЗС и собствения си Устав.
Член 11

(1) Общо събрание на Районната колегия се счита за законно проведено при присъствието нд две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се про­вежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на общото събрание.

(2) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.

Член 12

Общо събрание на Районната колегия:

 1. Провежда поименните избори двуетапно с тайно гласуване;
 2. Решава всички останали въпроси с явно гласува­не.
Член 13

Техническите органи на Общото събрание на Районната колегия се избират с обикновено мно­зинство в началото на първото заседание и ръково­дят всички заседания на съответното събиране на Общото събрание на РК.

Б. Управителен съвет на Районната колегия

 
Член 14

Управителния съвет (УС) се състои от председател, 1 заместник председател, секретар и 6 членове и се избират на квотен принцип от съответ­ните общини.

Член 15

Заместник председателят и секретарят на УС се избират от УС.

Член 16

(1) УС на РК се свиква на редовни заседа­ния най-малко веднъж на 3 месеца.

(2) Извънредни заседания на УС се свикват-от председателя.

(3) Заседанията на УС се считат за законно проведени, ако присъстват седем члена от състава му.

(4) УС взема решения по Член 15 и Член 17 т. 5 и т. 10 с квалифицирано мнозинство, а всички останали решения с обикновено мнозинство.

(5) На заседанията на УС могат да присъстват без право на глас членовете на Контролната комисия на РК на БЗС.

Член 17

Управителният съвет на РК на БЗС:

 1. Ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание и уставите;
 2. Организира и води регистъра на районната колегия;
 3. Осигурява защита на данните в регистъра от неп­равомерен достъп;
 4. Изпраща списък на членовете си на БЗС, като постоянно го актуализира;
 5. Изготвя проектобюджет, правилник за работа и управлява имуществото на колегията;
 6. Свиква общото събрание на Колегията;
 7. Грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
 8. Вписва в регистъра на колегията наложените на членовете си наказания по този закон;
 9. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;
 10. Определя представители на районната колегия за работа в арбитражните комисии от членовете на УС;
 11. Ежегодно до края на м. декември приема отчет от Председателя на РК- Хасково за дейността през изминалия период. Приема финансов разчет за следващата година.
Член 18

(1) Не могат да бъдат избирани в органите на Районната колегия лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни органи на Районната коле­гия: УС, Контролна комисия и Комисия по професи­онална етика.

(3) Председателят на УС на БЗС, зам. Председа­тели на УС на БЗС, главният секретар, Председате­лят на Контролната комисия и Председателят на Комисията по професионална етика на БЗС не могат да бъдат председатели на УС на Районна колегия, на Районна контролна комисия и районна комисия по професионална етика.

(4) Освободените места по смисъла на предходната алинея се попълват от общото събрание на Районна­та колегия.

Член 19

(1) Председателят на УС на Районната ко­легия организира и ръководи работата му и го пред­ставлява съгласно правомощията, произтичащи от закона.Ежегодно до края на м. декември прави писмен отчет пред УС за изминалия период и предлага финансов разчет за следващата година.

(2) Заместник председателят подпомага председате­ля в дейността му и го замества по време на отсъст­вие по ред и условия, определени в правилника наУС на Районната колегия.

(3) Секретарят на Управителния съвет на Районната колегия:

 1. Ръководи дейността по непосредственото изпъл­нение на решенията на управителния съвет;
 2. Организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на управителния съвет;
 3. Ппо финансовите въпроси РК се представлява от председателя и с екретаря на УС.

В. Контролна комисия на Районната колегия

 
Член 20

(1) Контролната комисия на Районната ко­легия на БЗС се състои от председател и 4 членове, избрани поименно от Общото събрание на Районна­та колегия;

(2) Контролната комисия наРК на БЗС заседава при кво­рум четири члена от състава си;

(3) Контролната комисия на РК взема решения с обикновено мнозинство;

(4) Контролната комисия на РК изпълнява задъл­женията, произтичащи от закона;

(5) Контролната комисия на РК приема правилник за своята дейност.

Г. Комисия по професионална етика на Районната колегия

 
Член 21

(1) Комисията по професионална етика на РК на БЗС се състои от председател и 4 членове, избрани поименно от Общото събрание.

(2) Комисията по професионална етика на РК засе­дава при кворум 4 члена от състава си.

(3) Комисията по професионална етика на РК взема решения с обикновено мнозинство.

(4) Комисията по професионална етика на РК изпълнява задълженията, произтичащи от закона.

(5) Комисията по професионална етика на РК прие­ма правилник за своята дейност.

Д. Мандат

 
Член 22

(1) Органите на Районната колегия на БЗС функционират на мандатен принцип.

 1. Мандатът на делегатите на редовните общи съб­рания е 3 години;
 2. Мандатът на членовете на УС, КК и КПЕ на РК е 3 години.

(2) Председателите на УС, КК, и КПЕ на Районната ко­легия на БЗС не могат да бъдат избирани за повече от 2 последователни мандата.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Членство, права и задължения


Раздел I Членство

 
Член 23

(1) Всички лекари по дентална медицина, които упражняват професията си, членуват задължително в БЗС. Лекарите по дентална медицина могат да упражняват професията си на територията на Република България, ако отговарят на изискванията на Член 88 и Член 93 от ЗНЗ и са вписани в регистъра на Районната колегия на тери­торията на която упражняват професията си;

(2) Членството на лекари по дентална медицина, които не упражня­ват професията си е доброволно;

(3) Членството в БЗС възниква с вписването в ре­гистъра на Районната колегия на БЗС;

(4) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря по дентална медицина, съгласно Правилник за водене на регистрите на РК , приет от УС на БЗС В заявлението се посочват и трите имена, ЕГН, месторождението, гражданство­то на лицето и адресът по местоживеене и местора­бота.

(5) Към заявлението за вписване се прилагат:

 1. Диплом за завършено висше образование;
 2. Диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такава;
 3. Документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
 4. При подновяване на членство - извлечение от ре­гистъра за наложено наказание;
 5. За чуждите граждани, кандидати за вписване в регистъра се представя: - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
 6. Свидетелство за съдимост.
Член 24

(1) Управителният съвет на Районната ко­легия на БЗС проверява дали са налице изисквания­та за вписване на лекаря по дентална медицина в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписва­нето се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл.23

(3) Управителният съвет на Районната колегия из­дава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

(4) Отказ от вписване в регистъра на Районната ко­легия може да бъде направен при:

 1. Неспазване на изискванията по Член 23 ал.4 и ал.5;
 2. Ако лицето е заличено от регистъра на друга ра­йонна колегия - за срока на наказанието;
 3. За чужди граждани - липса на удостоверение за. дългосрочно пребиваване и работа в страната.

(5) Отказът за вписване в регистъра и решението по прекратяване на членство по Член.27 може да бъде обжалван в 7-дневен срок от получаване на съобще­нието пред УС на РК на БЗС, който се произнася с реше­ние в едномесечен срок.

(6) Решенията на УС на УС на БЗС подлежат на обжалване по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Член 25

(1) В регистъра се вписват следните обстоя­телства:

 1. Трите имена, ЕГН, месторождението и гражданс­твото, въз основа на документа за самоличност;
 2. Адресът по местоживеене и месторабота;
 3. Висшето медицинско образование - номер и дата на дипломата;
 4. Специалността - номер и дата на дипломата;
 5. Научна степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола;
 6. Наложените наказания по реда на този Устав;
 7. За чужди граждани - номер на удостоверението по Член 23 ал. 5 т. 6 от настоящия Устав;
 8. Други обстоятелства , посочени в чл.32 от ЗСОЛЛДМ.

(2) УС на РК до 30.04. ежегодно изпраща актуален регистър до УС на БЗС за обнародване в Държавен вестник съгласно Член 13, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ

(3) Лицата, вписани в регистъра на Районната коле­гия са длъжни да заявяват за вписване промяната на обстоятелствата по ал. 1 т. 2, т. 4 и т. 5.

(4) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра се уведомява УС на БЗС в едномесечен срок.

(5) (ново)Вписване в регистъра на повече от една РК се извършва съгласно Правилника за водене на регистъра на РК, като всяка следваща година то се подновява по същия ред , за което лицето заплаща еднократна вноска за служебно обслужване на регистъра в размер, определен от Конгреса на БЗС;

(6) При вписване в повече Районни колегиии лицето дължи еднократна вноска - 50% от членския внос. (приети на 24.03.2012г.)

Член 26

Членове на БЗС са:

(1) Редовни членове са лекари по дентална медицина които упражняват професията си и са задължени да членуват по силата на ЗСОЛЛДМ и плащат ежегодно членски внос в размер и срокове определени от Устава на БЗС

(2) Доброволни членове са лекари по дентална медицина, които не уп­ражняват професията си.

(3) Почетни членове, избрани от Конгреса по пред­ложение на УС, които са български или чужди граждани – лекари по дентална медицина допринесли в значителна степен за престижа на Съюза, оказали помощ за дейността на организацията и с изключителни постижения в областта на денталната медицина

(5) Почетните членове на БЗС са освободени от членски внос

(4) Членовете получават информационния бюлетин на Съюза.

Член 26А

Редовността на членството се удостоверяв ачрез документ за актуално членство, издаван ежегодно при плащане на членския внос.

Член 27

(1) Членството се прекратява с решение на УС на Районната колегия на Съюза за заличаване в регис­търа на членовете на БЗС:

 1. По молба на члена на съюза;
 2. По предложение на Комисията по професионална етика на Районната колегия при установяване па обстоятелствата, изключващи членството;
 3. При неплащане на членски внос до 30.04. на съответната година.

(2) Решението за прекратяване на членството под­лежи на обжалване по реда на Член 24 ал. 6 от нас­тоящия Устав.

(3) Членството се възстановява след подаване на молба и:

 1. По Член 27, ал.1, т.1 с плащане на членски внос за годината на възстановяване;
 2. По Член 27, ал.1, т.2 при отпадане на обстоятелствата, изключващи членство, с плащане на членски внос за годината на възстановяването;
 3. По Член 27, ал.1, т.3 с плащане:

а) на членски внос за времето на прекратяване – в двоен размер;

б) на членски внос за годината на възстановяването.

Раздел II Права и задължения

 
Член 28

(1) Членовете на БЗС имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в органите на Съюза и на Районната колегия;
 2. Да се ползват от помощта на Съюза при спорове, свързани с упражняването на професията;
 3. На материална помощ в случаи на изгубена трудоспособност, както и на семействата им в слу­чай на необходимост;
 4. Да бъдат информирани за всички съюзни дела;
 5. Да се ползват от помощта на Съюза за професио­налното си усъвършенстване;
 6. На достъп до личните си данни в регистъра;
 7. На правата, произтичащи от настоящия Устав.

(2) Не могат да бъдат избирани в органите на Съюза министри, заместник министри, главни секретари на министерства и директори на здравни заведения.

Член 29

Членовете на БЗС са длъжни:

 1. Да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика;
 2. Да прилагат правилата за добра медицинска практика;
 3. Да спазват Устава на БЗС и настоящия Устав;
 4. Да уведомяват управителния съвет на Районната колегия, в която членуват, за промените, свърза­ни с упражняването на професията.

ГЛАВА ПЕТА

Нарушения и наказания


 Член 30

Членовете на БЗС носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:

 1. Неспазване на Устава на БЗС;
 2. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса на професионалната етика;
 3. Неспазване на правилата за добра медицинска практика;
 4. Неизплащане на членския внос в определения от Устава срок;
 5. Неизпълнение на решенията на Конгреса, както и отсъствие по неуважителни причини на редовни и извънредни конгреси на членовете на БЗС, избрани за делегати.
Член 31

(1) За нарушения по Член 30,ал.1, т.1,2,3,5 на членовете мо­гат да бъдат налагани следните наказания:

 1. Порицание;
 2. Глоба в размер на една до пет минимални работ­ни заплати;
 3. Ззаличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до 2 години;

(2) За нарушения по Член 30, т.4 се налага глоба от 1 (една) МРЗ.

Член 32

Комисиите по професионална етика на Ра­йонните колегии на БЗС разглеждат жалби за нару­шения по Член 30.

Член 33

(1) Нарушенията по Член 30 се установяват с акт за констатирано нарушение.

(2) Актове по ал. 1 има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към Районна­та колегия на БЗС.

(3) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЗС.

(4) Препис от наказателното постановление се изп­раща на ръководителя на лечебното заведение, в което работи наказаното лице, на директора на районната здравноосигурителна каса и (ново) - директора на РЗИ - (прието на 24.03.2012)

Член 34

(1) Съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления по този Устав се извършва съгласно Закона за адми­нистративните нарушения и наказания.

(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Районната колегия на БЗС.

Член 35

(1) Налагането на наказанията по Член 31 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

(2) Когато при разглеждането на жалби Комисиите по професионална етика констатират данни за други нарушения извън тези по Член 30, те сигнализират на компетентните органи за търсене на отговорност.

Член 36

Всички, които имат достъп до информация от регистъра по силата па служебните си задълже­ния, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.


ГЛАВА ШЕСТА

Членски внос


Член 37

(1) Минималният размер на членският внос е от 150 лв./сто и педесет лева/ годишно, съгласно Устава на БЗС.

(2) Членският внос се плаща до края на месец март на всяка календарна година.

(3) Новопостъпващите членове плащат членския внос в момента на вписването в регистъра за съот­ветната календарна година.

(4) За осъществяване и изпълнение на Член 28 т. 3 допълнително да се събират към членския внос от всички членове на Районната колегия по 5 лв. /пет лева/;

(5) Лекарите по дентална медицина, които се регистрират като членове на БЗС в годината на дипломирането си, плащат 50% от членския внос.

(6) Редовен член , който не упражнява професията си поради отпуск по майчинство или временна нетрудоспособност се освобождава от задължението да плаща членски внос след подаване на заявление до УС на РК на БЗС, към която се прилагат документи, доказващи наличието на заявеното обстоятелство.

(7) Подновяване упражняването на професията по предходната алинея се извършва след подаване на ново заявление до УС на РК на БЗС и плащане на членския внос за годината, в която се извършва подновяването.

Член 38

Разпределението на постъпленията от член­ския внос е в отношение:

75%- за Районните колегии;

20% - за централното ръководство;

5% - за Фонд за финансово подпомагане на редовните членове на БЗС със здравословни промени.


ГЛАВА СЕДМА

Средства


Член 39

(1) Районната колегия на БЗС набира сред­ства чрез:

 1. Членски внос;
 2. Субсидии и дарения;
 3. Глоби;
 4. Други начини, определени със закон.

(2) Дарителите се записват в почетна книга и се оповестяват от ръководството на Районната коле­гия на БЗС

5. (ново) Извършване на стопанска дейност. (прието на 24.03.2012)

Член 40

(1) Длъжностните лица, които получават възнаграждение, както и размера му, се определят от Общото събрание на Районната колегия на БЗС. (2) УС на Районната колегия определя и изменя размера на възнагражденията на заемащите щатни длъжности по трудов договор с РК на БЗС.


ГЛАВА ОСМА

Информационно осигуряване


Член 41

РК на БЗС осигурява разпространението на информационния бюлетин на БЗС.


ГЛАВА ДЕВЕТА

Заключителни разпоредби


§1 Районната колегия на БЗС се прекратява при решение за прекратяване на БЗС.

§2 Районната колегия на БЗС притежава кръгъл печат с надпис по периферията „ БЗС -1905 " и в центъра „РК-Хасково".

§3 Настоящият Устав е приет от ОС на РК - Хаско­во на 27.02.1999 и е изменян на 28.02.2004 г. , 14.03.2009 и 24.03.2012г.,16.03.2013

Log in

create an account